Všeobecné smluvní podmínky

 1. Obecná ustanovení
  1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VPS“) upravují podrobněji právní vztahy a povinnosti vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu vozidla a jsou nedílnou součástí „Smlouvy o nájmu obytného vozidla“ (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem.
  2. Nájemce se zavazuje uvádět vždy pravé, úplné a platné údaje totožnosti, zejména jméno a příjmení, trvalou adresu svého bydliště, případně sídla právnické osoby, telefonický a e-mailový kontakt. Za účelem ověření těchto údajů je nájemce povinen prokázat pronajímateli svou totožnost prostřednictvím nejméně dvou dokladů:
   1. Soukromá osoba - řidičský průkaz + 1 doklad totožnosti (občanský průkaz, rodný list, pas)

   2. Právnická osoba - výpis obchodního rejstříku (max. 3 měsíce starý), oprávnění k jednání za právnickou osobu, osobní doklady řidiče (občanský průkaz, řidičský průkaz), objednávka s uvedením jmen řidičů, kteří budou oprávněni vozidlo používat.

  3. Nájemce poskytuje pronajímateli uzavřením smlouvy souhlas k pořízení kopie občanského průkazu, popřípadě cestovního pasu, jakož i řidičského průkazu, v souladu s ustanovením § 2 odst. 5 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění za účelem zanesení nájemce do evidence zákazníků pronajímatele, a to výlučně za účelem administrativní správy smlouvy.

 2. Pronájem vozidla

  1. Předmětem nájmu je vozidlo specifikované v uzavřené smlouvě. Nedílnou součástí předmětu nájmu je jeho vybavení, které je blíže specifikováno v „Protokolu o předání vozidla“ sepsaném v den vypůjčení vozidla. Vybavení v Protokolu o předání vozidla se dělí na základní (v ceně pronájmu) a volitelné (za příplatek).

  2. Vozidlo může být půjčeno pouze osobě starší 25 let, která je držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 5 let.

  3. Nájemce se zavazuje nesvěřit vozidlo k řízení jiným osobám, než je uvedeno ve smlouvě. Nájemce není oprávněn přenechat vozidlo, které je předmětem smlouvy o nájmu vozidla, do pronájmu třetí osobě nebo s ním provozovat výdělečnou činnost.

  4. Nájemce je povinen se seznámit s technickým stavem, podrobit se proškolení s jeho obsluhou a je-li to třeba, provést za dohledu pronajímatele zkušební jízdu s vozidlem. Potvrdit předání a vrácení vozidla v „Protokolu o předání vozidla“ a dodržovat všechna doporučení pronajímatele a výrobce vozidla určená k obsluze a provozu vozidla a jeho běžné údržbě.

 3. Nájemné a kauce

  1. Pronajímatel přenechává do dočasného užívání vozidlo nájemci za nájemné, které je sjednáno v uzavřené smlouvě. Sazby nájemného jsou dle platného ceníku pronajímatele umístěného na www.arcaravan.cz.

  2. Nájemce se zavazuje uhradit sjednané nájemné následovně:

   1. Zálohu ve výši 30% z celkové částky sjednaného nájemného v den podpisu smlouvy nebo v den splatnosti faktury vystavené nájemci.

   2. Nejpozději 30 dnů před termínem vypůjčení vozidla doplatek na nájemné.

   3. Došlo-li však k uzavření smlouvy ve lhůtě kratší než 30 dnů před termínem vypůjčení vozidla, je nájemce povinen uhradit nájemné nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy a to v plné výši. Jiný způsob a režim plateb lze sjednat individuálně.

  3. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že pronajímatel je oprávněn odmítnout předat nájemci vozidlo v případě, kdy nájemce v souladu se smlouvou neuhradí nájemné nebo kauci ve sjednané době. Nezaplacení doplatku nájemného v termínu je chápáno jako odstoupení od smlouvy dle …. Storno poplatek bude započten proti zaplacené záloze.

  4. Nájemné zahrnuje povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, mezinárodní pojištění odpovědnosti - zelená karta, havarijní pojištění na území celé Evropy se spoluúčastí 10%, min. 10.000,- Kč, asistenční službu, silniční daň, dálniční známku ČR, poplatek za autorádio, technické poradenství k vozidlu a jiné organizační a asistenční služby. V ceně nájmu je i vybavení nástavby pro každodenní běžnou činnost na cestách - seznam této výbavy je součástí „Předávacího protokolu vozidla“.

  5. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli kauci ve výši 30.000,- Kč, a to k zajištění úhrady případných budoucích škod způsobených nájemcem na vozidle nebo jeho příslušenství či úhrady jiných pohledávek pronajímatele za nájemcem, které pronajímateli vzniknou v souvislosti s nájmem vozidla dle smlouvy či obecně závazných právních předpisů.

  6. Kauce je splatná nejpozději v okamžiku vypůjčení vozidla nájemcem.

  7. Vyúčtování kauce bude provedeno pronajímatelem při vrácení vozidla nájemcem. V případě vzniku mimořádné události, zejména dopravní nehody, poškození či odcizení vozidla, bude kauce vyúčtována bez zbytečného odkladu po stanovení případných závazků nájemce vůči pronajímateli.

 4. Předání vozidla nájemci a vrácení zpět pronajímateli

  1. Pronajímatel se zavazuje, že předá nájemci vozidlo v době stanovené dle článku II. smlouvy o nájmu obytného vozidla a ve sjednaném místě, jinak v místě provozovny pronajímatele na adrese: Koutníkova 604, Hradec Králové 503 01. Spolu s vozidlem předá pronajímateli nájemci příslušenství vozidla a doklady potřebné k provozu vozidla. O předání vozidla, včetně jeho příslušenství a dokladů bude vyhotoven a smluvními stranami podepsán Protokol o předání vozidla.

  2. Pronajímatel je povinen předat nájemci vozidlo v řádném technickém stavu, způsobilé k provozu a k užívání v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Pronajímatel předá vozidlo nájemci po provedení kontroly stavu počítadla ujetých km, množství motorového oleje, chladící kapaliny a množství brzdové kapaliny, pneumatik, osvětlení vozidla, akumulátoru a úplnosti povinné výbavy v souladu s vyhláškou MD č. 341/2002 Sb. Pronajímatel předává vozidlo s plně natankovanou nádrží PHM.

  3. Pronajímatel je povinen zajistit po celou dobu trvání nájmu povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidel vč. „zelené karty“ a havarijní pojištění vozidla (na území Evropy) se spoluúčastí 10%, min. však 10.000 Kč. Ostatní pojištění si v případě potřeby zajistí a hradí nájemce. Sedadla, zavazadla a osobní věci nájemce nejsou pojištěny.

  4. Při ukončení pronájmu je nájemce povinen vrátit vozidlo s plnou nádrží pohonných hmot.

  5. Nájemce při vrácení vozidla není povinen doplnit spotřebovanou vodu ani vyměnit spotřebované plynové láhve ve vozidle. Nájemce vrací vozidlo čisté a uklizené, s vypuštěnou odpadní nádrží užitkové vody, s vypuštěnou a vypláchnutou nádrží z WC, umytým nádobím a nepoužitým hasícím přístrojem.

  6. Nájemce je povinen vrátit spolu s vozidlem rovněž veškeré doklady vztahující se k vozidlu (OTP, návody k použití atd.).

  7. Nájemce je oprávněn vrátit vozidlo i před uplynutím sjednané doby nájmu s tím, že v tomto případě nevzniká nájemci právo na vrácení poměrné části nájemného.

  8. Pronájem vozidla dle smlouvy je možno prodloužit výhradně na základě dohody pronajímatele a nájemce. Pouhým nevrácením a pokračováním v užívání k prodloužení pronájmu nedochází. Pokud by v důsledku nehody došlo k prodloužení sjednané doby pronájmu, je rozdíl nájemného dle počtu skutečně ukončených dnů splatný nejpozději ke dni ukončení smlouvy a bude odečten z kauce nebo ho nájemce doplatí.

  9. V případě nevrácení vozidla po skončení nájmu bude předmět nájmu považován pronajímatelem za odcizený a toto bude neodkladně hlášeno Policii ČR.

 5. Odstoupení od smlouvy, storno poplatky

  1. Pronajímatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy, neuhradí-li nájemce sjednané nájemné a kauci dle článku III. této smlouvy a při nesplnění podmínek stanovených ve VSP. Ve všech případech odstoupení od smlouvy je pronajímatel oprávněn požadovat úhradu stornopoplatků.

  2. Nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu, je však povinen uhradit pronajímateli stornopoplatky za zrušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy je třeba provést písemnou formou a smlouva se ruší dnem, kdy je písemný úkon nájemce obsahující jednostranné zrušení doručen pronajímateli. Tento den se započítává do počtu dnů rozhodných pro výpočet storno poplatků.

   1. V případě, kdy nájemce zruší tuto smlouvu 30 a více dnů před sjednaným dnem předání vozidla, nevzniká povinnost pronajímateli žádný storno poplatek. 

   2. V případě, kdy nájemce zruší smlouvu ve lhůtě 29 - 15 dnů přede dnem předání vozidla, je povinen zaplatit pronajímateli storno poplatek ve výši 50% sjednaného nájemného.

   3. V případě, kdy nájemce zruší smlouvu ve lhůtě 14 - 7 dnů přede dnem předání vozidla, je povinen zaplatit pronajímateli storno poplatek ve výši 80% sjednaného nájemného.

   4. V případě, kdy nájemce zruší smlouvu ve lhůtě 0 - 6 dnů přede dnem předání vozidla, je povinen zaplatit pronajímateli storno poplatek ve výši 100% sjednaného nájemného.

  3. Nájemce si může sjednat pojištění stornopoplatků. Pojistné činí 10% z celkové ceny pronájmu. Nájemce si toto pojištění zvolí při rezervaci. V případě, že nájemce odstoupí od smlouvy (i bez udání důvodu) kdykoliv před sjednaným termínem pronájmu, sníží se stornopoplatek vlivem tohoto pojištění na jednu desetinu. V takovém případě provede pronajímatel vyúčtování zaplacené zálohy tak, že od zaplacené zálohy odečte desetinu stornopoplatku a celé pojistné. Zbytek zálohy pronajímatel vrátí nájemci do 5 pracovních dnů.

 6. Pojištění vozidel a postup při škodných událostech

  1. Každé vozidlo půjčovny je havarijně pojištěno včetně poškození, zničení nebo odcizení na území celé Evropy se spoluúčastí 10% minimálně však 10.000,- Kč. V případě zavinění dopravní nehody nájemcem je povinen a současně se tímto zavazuje uhradit pronajímateli sjednanou spoluúčast a to v plné její výši. Současně mají vozidla uzavřené zákonné pojištění odpovědnosti za provoz vozidel a asistenční službu.

  2. Havarijní pojištění se nevztahuje na:

   • Škody vzniklé na interiéru vozidla, pokud nebyl poškozen vlivem dopravní nehody nebo násilným vniknutím,

   • Ztrátu vybavení vozidla, pokud k ní nedošlo násilným vniknutím,

   • Přepravované osoby a přepravovaný náklad (zavazadla),

   • Škody vzniklé v důsledku porušení zákazu požití alkoholických nápojů nebo jiných drog řidičem před a za jízdy

   • Škody způsobené na pneumatikách a discích,

   • Škody vzniklé nedodržením technických podmínek provozu vozidla stanoveným výrobcem

  3. Veškeré škody vzniklé na vozidle třetími osobami (odcizení, poškození, vandalismus) i dopravní nehody musí být vždy řešeno s příslušnou policií. Při každé škodě na vozidle je nájemce povinen vždy telefonicky kontaktovat pronajímatele, v případě potřeby i asistenční službu, informovat je o vzniklé škodě a postupovat dle jejich pokynů, jinak odpovídá za případně takto vzniklé škody.

   POSTUP V PŘÍPADĚ NEHODY:

   1. Ihned kontaktovat pronajímatele a pojišťovacího makléře: Robin Říčař 606 757 811

   2. Dle pokynů pojišťovacího makléře, zavolat policii a zajistit sepsání protokolu o nehodě.

   3. Sepsat všechny účastníky a svědky nehody.

   4. Nepojízdné vozidlo zabezpečit před dalším poškozením nebo odcizením.

  4. Nájemce bere na vědomí, že v případě nehody nemá ze strany pronajímatele nárok na výměnu vozidla nebo jinou kompenzaci, nad rámec sjednaných asistenčních služeb.

  5. Pronajímatel je oprávněn zadržet kauci uhrazenou nájemcem až do doby vyúčtování pojistné události pojišťovnou a vyplacení pojistného plnění pronajímateli.

  6. Vznikne-li potřeba provedení opravy na vozidle (bez vzniku pojistné události) oznámí tuto skutečnost nájemce pronajímateli a vyčká na jeho vyjádření (povinnost svěřit opravu autorizovanému servisu či nikoli apod.).

  7. Škody, na které se nevztahuje havarijní pojištění, se zavazuje nájemce uhradit při vrácení vozidla pronajímateli.

 7. Ostatní ujednání

  1. Nájemce pečuje o to, aby na předmětu pronájmu nevznikla škoda, dodržuje instrukce pronajímatele a výrobce o používání a provozu vestavěných spotřebičů a zařízení (instrukce jsou v tištěné podobě ve vozidle).

  2. Nájemce se zavazuje nepoužívat žádnou formu reklamy na vozidle (samolepky apod.) bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.

  3. Nájemce neprovádí bez souhlasu pronajímatele žádné změny nebo úpravy na vozidle ani zapůjčeného příslušenství. Zakázáno je zejména vrtání, šroubování, lepení, polepování apod.

  4. Ve vozidle je výslovně zakázáno kouřit, používat svíčky, prskavky apod.

  5. Nájemce je povinen při odstavení vozidla používat veškerá zabezpečovací zařízení, kterými je vozidlo vybaveno.

  6. Nájemce se zavazuje nepřetěžovat vozidlo, nepřevážet vyšší než povolený počet osob ve vozidle. Nájemce nesmí ve vozidle přepravovat nebezpečné látky a plyny.

  7. Nájemce ručí za všechny poplatky, penále a pokuty, které vzniknou při používání vozidla během pronájmu, a to ne vinou pronajímatele, a to i pokud vyplynou po ukončení smlouvy.

  8. V případě, že nájemce použije povinnou výbavu vozidla (lékárničku, hasící přístroj, rezervní kolo při defektu pneumatiky nebo sadu pro opravu defektu pneumatiky), je povinen tuto výbavu dokoupit nebo opravit (v opačném případě bude cena odečtena z vratné kauce).

 8. Smluvní sankce

  1. Ztratí-li nájemce klíče od zapalování vozidla, technický průkaz či karty prokazující pojištění vozidla, zavazuje se uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

  2. Pokud nájemce vrátí vozidlo neuklizené a znečištěné, s nevylitou a nevypláchnutou nádrží WC a neumytým nádobím, je povinen uhradit částku 2.000 Kč. Při silném znečištění (chlupy od zvířat, vylitý olej, krev apod.) pronajímatel účtuje částku 5.000 Kč.

  3. Pokud nájemce nevrátí vozidlo s plnou nádrží PHM, vyúčtuje mu pronajímatel chybějící množství pohonných hmot a smluvní poplatek 500 Kč včetně DPH.

  4. Bude-li vozidlo nebo příslušenství při vrácení poškozeno a nájemce jej na místě neuvede do původního stavu, pronajímatel vyúčtuje náhradu škody nájemci v plné výši. Úhrada těchto škod bude odečtena z vratné kauce, pokud její výše na krytí nepostačí, bude doplacena nájemcem.

 9. Závěrečná ustanovení

  1. Tyto všeobecné smluvní podmínky se řídí právním řádem České republiky. 

  2. Zákazník podpisem těchto VSP potvrzuje, že si jejich obsah důkladně přečetl, tomuto obsahu zcela rozumí a nemá proti němu žádné výhrady a zavazuje se jimi řídit.

  3. Tyto VSP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.5.2015